How did Huis Sonder Sorge & Abendrieden begin?

Hoe het Huis Sonder Sorge & Abendfrieden ontstaan?

Huis Sonder Sorge

Established in 1986

Mr. Koos Muller had already seen a need for an old age home in Okahandja in the 80’s.  After a visit to the then administrative authorities, Mr Jan de Wet was positive about the proposal.  He approached  Min. Tjaard Venter to assist and so the ball was set in motion.  The first Ad-Hoc committee was established on 31 January 1986 with Min. Tjaart Venter and his wife Sunet, Mrs. C. van Vuuren, Mr B. Boshoff, Mr J. Buys, Mr H. de Waal, Mr K. Muller and Mr W. Schmid. The ladies were given the task of going from house to house in Okahandja to recruit potential residents.

On 25 February 1986 a community meeting was held in the town hall and the first committee was elected:  H. Alberts, S. Venter, Min. T. Venter, P. Britz, A. Röbke, W. Stander, K. Muller, J. Buys, W. Schmid,  B. Boshoff and P. Loots.  This first committee established the name “OKAHANDJA BEJAARDESORGVERENIGING” OKAHANDJA ASSOCIATION FOR THE CARE OF THE AGED and drew up the constitution.  A suitable property had to be found in Okahandja and the Governement had to be asked for permission to start such a project.  The Welfare Organization number WO 39 was allocated to the BSV.

1987 - 1988

Everything commenced with the assistance of fund raising events like, Fun Runs/Walks, Gold Rush, Morning Markets, Rummage Sales, Potjiekos Competitions, Concerts, Kitchen Teas, Fashion Parades, Mayor Dinners and more.   The vacant property south of the school hostel was seen as a suitable for development and was purchased. 

The postal box 158 was opened and Mrs J Fourie designed the letterhead.

1989

In 1989 the first residents moved into their new homes.

Gestig in 1986

Mnr. Koos Muller het reeds in die tagtiger jare die behoefte vir `n ouetehuis in Okahandja raakgesien.  Na `n besoek aan die Blanke Administrasie van destyds en wel Mnr. Jan de Wet het `n positiewe gees geheers. Hy het Ds. Tjaard Venter genader om hulp en so is die bal aan die rol gesit.Die eerste Ad-Hoc Komitee is op 31 Januarie 1986 gestig en het bestaan uit Ds. Tjaart Venter en sy vrou Sunet, Mev. C. van Vuuren en die Menere B. Boshoff, J. Buys, H. de Waal, K. Muller en W. Schmid. Die dames het die opdrag gekry om van huis tot huis te gaan en potensiële inwoners te werf. Op 25 Februarie 1986 word `n gemeenskapsvergadering in die stadsaal gehou, waar die volgende persone op die eerste komitee verkies word: H. Alberts, S. Venter, Ds. T. Venter, P.Britz, A. Röbke, W.Stander, K. Muller, J. Buys, W. Schmid,  B. Boshoff en P. Loots Hierdie eerste Raad het daarmee begin om die naam “OKAHANDJA BEJAARDESORGVERENIGING” vas te stel en `n konstitusie op te stel. Daar is ook na `n geskikte perseel in Okahandja gesoek en met die Regering begin praat oor die toestemming om so iets aan te pak.  Die Welsynsnommer “WO 39” is toe al aan die BSV toegeken.

1987 - 1988

Alles het voortgegaan met fondsinsamelings soos Pretloop, Goudstormloop, Môremarkte, Rommel verkopings, Potjiekosete, Konsert, Kombuistee, Modeparade, Burgemeestersete, ens.  Die oop stuk grond suid van die skoolkoshuis is toe as geskik bevind en aangekoop.  Die posbus 158 is verkry en die briefhoof is ontwerp deur Mev J.Fourie.

1989

In 1989 het die eerste intrekkers in hulle nuwe huisies ingetrek.

Abendfrieden

Established in 2011

The Committee decided to purchase Mr & Mrs Stoop’s large erf in Dinter street in order to build more retirement homes. On this property 44 houses and flats would be built around the octagon shaped main house on the property, without duplicating the facilities like the dining hall, kitchen, laundry and frail care which was already available at “Huis Sonder Sorge”.

Gestig in 2011

Die Raad besluit om Mnr en Mev Stoop se groot erf in Dinterstraat aan te koop om nog meer aftreehuise te bou. Daar word besluit om daar 44 huise en woonstelle om die sentrale agthoekige huis te laat bou, sonder die duplisering van geriewe soos eetsaal, kombuis, wassery en pleegsorg afdeling, wat al reeds by “Huis Sonder Sorge” bestaan.

Committee / Raad 2020

Vvl:  Hendrik van der Heever (Bestuurder Abendfrieden), Reinhard Haenisch (Finansies / Onder-Voorsitter), Christo Burger (Voorsitter), Kobus Cloete (Bestuurder BSV)

Avl: Gerrie Doll (Verteenwoordiger Abendfrieden), Babs van der Merwe (Verteenwoordiger Abendfrieden), Erika Krause (Verteenwoordiger Huis Sonder Sorge), Hilton Jeary, Annetrud Röbke (Sekretaresse), Dudley Biggs (Verteenwoordiger Huis Sonder Sorge), Dewet Marais

Afwesig:  Dr Ben van Zyl, Elmien van der Linde