What Services do we Offer?

Wat bied ons aan?

Houses & Main Building

“HUIS SONDER SORGE” has  small homes, flats and rooms for reasonably independent aged people. The Sick Bay / Frail Care is situated in the main building, here you will also find the Kitchen, Dining Hall and Laundry.  There is a Guest Room for visitors and a small library, as well as a Lapa and Sun Room for meetings, Church services and other functions.

“ABENDFRIEDEN” has houses and flats for self-sufficient aged people. The main building houses the Office, Kitchen, Examination Room, Library, three Guestrooms and a spacious Hall.

Huisies & Hoofgeboue

“HUIS SONDER SORGE” het  huisies, woonstelle en kamers vir redelik selfstandige bejaardes. Die siekeboeg is in die hoofgebou geleë asook die kombuis, eetsaal en wassery.  Daar is een gastekamer vir besoekers, `n klein biblioteek, die Lapa  en die sonkamer vir vergaderings, godsdiens en ander funksies.

“ABENDFRIEDEN” het huisies en woonstelle vir selfversorgende bejaardes.  Die hoofgebou huisves die kantoor, kombuis, ondersoekkamer, biblioteek, 3 gastekamers en `n ruim saal.  

Sick Bay / Frail Care

All the beds in the nursing care are under permanent camera observation by the Sister on duty in the office.

The personnel in the Sick Bay may be contacted in an emergency by any of the residents of the retirement village.  This is the same for Huis Sonder Sorge and Abendfrieden.

Siekeboeg

Alle beddens in die pleegsorg staan onder permanente observasie vanuit die kantoor van die suster op diens.

In `n noodgeval mag die personeel van die siekeboeg deur alle inwoners gekontak word, hetsy Abendfrieden of Huis Sonder Sorge.

Nursing Care

The nurses visit Abendfrieden residents once a week to take their blood pressure and to discuss general health problems.

The residents of Huis Sonder Sorge may consult the nurses at fixed times daily. Home visits may be requested at specified rates.

(Photo) The nurse taking the blood pressure of a resident.

Verpleegsorg

Die susters besoek Abendfrieden een keer per week om bloeddruk te meet en algemene gesondheidsprobleme te bespreek. Die inwoners van Huis Sonder Sorge mag die susters teen vasgestelde tye daagliks raadpleeg. Tuisbesoeke mag teen vergoeding aangevra word.   

Die suster neem die bloeddruk (foto).

Kitchen & Laundry

Our large kitchen caters for three meals a day and our large laundry makes sure all the resident’s laundry and linen is washed and ironed.

A cleaner goes weekly to the “Huis Sonder Sorge”  houses to clean the house and do washing and ironing, as well as other small household tasks as required. A garden worker also goes weekly to the houses to assist with garden maintenance.  In “Abendfrieden” there are also garden workers available to assist with the house gardens, but house cleaners must be employed privately to assist with household chores.

All that is required from the residents is to sit back and relax!

Other services are offered at extra costs.

Kombuis & Waskamer

Ons groot kombuis bedien drie etes ‘n dag en ons groot waskamer maak seker almal se klere en beddegoed is skoon gewas.

Weekliks kom daar in “Huis Sonder Sorge” ‘n huishulp na die huise om skoon te maak, was en stryk en alle ander nodige werkies te doen. Behalwe dit kom daar ook weekliks ‘n tuinhulp om rondom die huis skoon te maak, die tuin water te gee, ens. In “Abendfrieden” is ook tuinhulpe beskikbaar, maar huisbediendes sal privaat aangestel moet word. Vir alles is gesorg, van nou af kan elke inwoner terugsit en ontspan! Nadienste is beskikbaar teen ‘n ekstra fooi.

Dining Hall & Sun Room

We have a beautiful and spacious Dining Hall and lovely sunny Sun Room for the the residents to use.

The Sun Room may be reserved by the residents and their families for birthday parties and memorial services.  There is a separate kitchen with the necessary plates and cutlery for such functions, however, all food must be catered for personally.

Eetsaal & Sonkamer

Ons mooi ruim eetsaal en ‘n lekker warm sonkamer vir die koue winter maande.

Die sonkamer mag deur familie van inwoners bespreek word vir verjaarsdagpartytjies of roudienste. Daar is `n aparte kombuisie met die nodige breekware. Die gebruik is gratis, maar die eetgoed moet privaat voorsien word.

Activities & Hobbies

Excursions are organized, games are played and many of the residents make the artiest artworks.  We even have a small library for the residents to use.

Aktiwieteite & Stokperdjies

Uitstappies word gereel, speletjies word gespeel en baie van die inwoners maak die mooiste kunswerke.  Ons het selfs ons eie biblioteek.

Village Gardens

Huis Sonder Sorge and Abendfrieden are proud of their beautiful gardens.

Oord Tuine

Huis Sonder Sorge en Abendfrieden kan spog met die mooiste tuine.

Security

There is a gate security guard who controls the entry gate for the movement of vehicles and pedestrians, as well as an electric fence with an alarm system at both the villages.  At night the fences are patrolled hourly to ensure the residents safety.

Sekuriteit

Behalwe die hekwag, wat elke voertuig kontrolleer, wat inry, is daar in altwee aftree-oorde  geёlektrifiseerde veiligheidsheinings met ‘n alarmstelsel opgerig. Deur die nag word die omheinig uurliks gepatrolleer.

The Area around the Villages

The area around the villages have beautiful nature and many small animals are seen by the residents of Abendfrieden.

Die Omgewing

Mooi natuur

Barnie Rose,‘n inwoner van “Huis Sonder Sorge” skryf:

Nadat daar verskeie geleenthede was om vroeër al hier te kom bly, het ons eers op 1 Maart 2016 werklik gelei gevoel om die aanbod van `n woonstel by “Huis Sonder Sorge” te aanvaar.  Ek as man was maar altyd lief vir my vryheid en het op daardie stadium op 79 jarige ouderdom nog gewerk. Omdat ons op die Here se leiding gewag het, het ons op daardie tydstip baie duidelik vanuit  die  Woord  gehoor (Matt.13:44-49)  dat  alles verkoop moes word, want die skat en die pêrel (plek in  die Ouetehuis) is nou beskikbaar vir ons om te koop.  Ons het so gemaak.

Die woonstel het sommer gou-gou `n baie aangename en besondere plekkie in ons harte gekry. Saam met al die bure en ou vriende wat alreeds `n geruime tyd hier bly was ons sommer gou-gou tuis. Alle onsekerheid om “vryheid” en aanpassing was spoedig vergete. Verseker deur almal se opregte omgee en bederf is ons vandag steeds net eenvoudig gelukkig en baie tevrede.

Ons onvermoeide bestuurder, Mnr Kobus Cloete, die matrone en al die vriendelike personeel moet ons hartlik bedank. Ons waardeer alles wat hulle vir ons doen. Ons eet gesond en genoeg, ons klere word gereeld netjies gewas en gestryk, die huisbediende en tuinman help ons een maal per week.   Ons is seker dat ons hier in die billikste en mees ekonomiese oord kom vestig het. Ons het ook die ervaring van `n goed opgegradeerde siekeboeg wat behoorlik deur bekwame en vriendelike susters en personeel bedien word. 

Ons is waarlik bevoorreg en diep dankbaar teenoor ons Vader vir die geriewe wat ons werklik baie geniet. Ons is saam met almal in en rondom ons gelukkig om hierdie jaar die 30ste bestaansjaar van “Huis Sonder Sorge” te vier! Ons bid die Vader se wonderlike seën op alles en almal.
Aan God die eer.  Barnie en Johanna Rose

HSS Barnie en Johanna Rose1

Do you have any questions?

Het jy enige vrae?

Pensioners are faced with unknown challenges in our current times! The “big family” of yesteryear, where three generations stayed under the same roof, does not exist anymore.  Staying alone means loneliness.  What happens when I need assistance?

Ongekende uitdagings staar vandag se pensionarisse in die gesig! Die “groot familie” van destyds, waar drie geslagtes saam onder een dak gebly het, bestaan nie meer nie. Alleen bly beteken eensaamheid. Wat gebeur, as ek hulp nodig het?

 

Residents must be 55 years or older to live in one of the two Retirement Villages.  For those who can still care for themselves they have Living Rights for houses which they can purchase or rent out, these houses have two to three bedrooms and there are also flats with a single room, bathroom, open plan lounge, dining room and kitchen.

Apart from this, there are also single rooms in “Huis Sonder Sorge” for rent, where residents are provided three meals a day and laundry service.

Inwoners  moet  55 jaar of ouer wees, om in een van die twee tehuise te kom woon. Vir bejaardes, wat hulle nog self kan versorg is lewensreg in huise te koop of te huur met twee tot drie slaapkamers, asook woonstelle met ‘n enkele slaapkamer, bad, sitkamer en kombuis.  Behalwe dit kan enkelkamers in “Huis Sonder Sorge” gehuur word, waar die inwoners met drie etes per dag in die eetsaal voorsien word en hulle wasgoed in die wassery gewas word.

Living Rights is the security to reside in a residence for the rest of your life.  Living Rights are not transferable to another person, but it may at any time or after death be sold with CERTAIN CONDITIONS.

Since the homes are the property of the  OKAHANDJA ASSOCIATION FOR THE CARE OF THE AGED, they are also responsible for the normal maintenance.  What a relief this is for every pensioner to not have to worry about this themselves!

Die reg op verblyf is die sekuriteit om in ‘n eiendom te mag woon vir die res van jou lewe. Verblyfsreg is nie oordraagbaar aan ander persone nie, maar dit kan volgens eie keuse enige tyd of na afsterwe verkoop word MET SEKERE KONDISIES.

Aangesien die huise eiendom van die “Bejaardesorgvereniging” bly, is hulle ook verantwoordelik vir die normale instandhouding. Wat ‘n verligting vir elke bejaarde, om nie self daarna te moet omsien nie!